مقالات

تحلیل روابط درون شبکه‌ای میان اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری با رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی: مطالعه موردی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ایران

چکیده مقاله: با وجود مطالعات فراوان انجام‌شده در مورد شبکه‌های همکاری علم و فناوری، وضعیت روابط در بین اعضای این شبکه‌ها کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.

Read More »

تحلیل چالش‌های راهبری شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری: مطالعه پنج شبکه منتخب در ایران

چکیده مقاله: علی‌رغم تحقیقات انجام شده در زمینه شبکه‌های همکاری علم و فناوری (STCNs)، چالش‌های مدیریت این شبکه‌ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه،

Read More »