معرفی دکتر رضا اسدی فرد

دکتر رضا اسدی‌فرد دانش‌آموخته دوره دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علامه طباطبایی بوده و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری است. برخی از مسئولیت‌های اجرایی وی به شرح زیر بوده است:
• مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی –معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (1393-ادامه دارد)
• مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو (1398-1390)
• مدیر کارگروه توسعه بازار ستاد توسعه فناوری نانو (1398- ادامه دارد)
• دبیر اجرایی هشت دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (1392-1399)