مقالات

1مطلب موجود می باشد.
مقالات

تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران


نویسندگان علی شهابی  1  عادل آذر 2  رضا رادفر 3  رضا اسدی فرد 4 1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،…