تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، تهران، ایران

چکیده

یک شبکه همکاری اثربخش، شامل اعضای متنوعی است که در اهداف، دانش، توانایی، شایستگی و مزیت ها، نگرش و فرهنگ متفاوت هستند و لزوم برقراری تعادل در ترکیب آنها و مدیریت ارتباطات شبکه بسیار مهم است. مدیریت شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران در سطح راهبری می باشد. علی رغم تحقیقات انجام شده در زمینه شبکه های همکاری، موضوع مدیریت شبکه تقریباً مغفول مانده است.
از این رو در این مقاله تلاش شده است پس از بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه، به منظور شناخت متغیر های تاثیرگذار و درک روابط موجود، با به کارگیری تکنیک دیماتل فازی و رویکرد مدلسازی پویایی سیستم، یک مدل پویا ارائه شود، که با ترسیم نمودارهای علی حلقوی (CLD)، به شناخت بهتر نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران کمک نماید. نتایج نشان دهنده این است که قابلیت راهبر، اعتماد و انگیزه اعضای شبکه، فرآیند اجتماعی سازی اعضا و پایداری شبکه از عوامل بسیار مهم در زمینه راهبری شبکه ها می باشند.

دانلود کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *